Eksport vejledning

At vælge det rette marked er en af de vigtigste øvelser for en virksomhed som vil begynde at eksportere.

I den indledende fase baseres udvælgelsen på analyser lavet på baggrund af tilgængelig markedsinformation. Disse informationer kan komme mange steder fra, og det er en rigtig god idé at orientere sig grundigt i de nemt tilgængelige oplysninger, før man investerer i rådgivning eller rejser til de potentielle markeder.

 

Danmarks Eksportråds markedsinformation

Analyser om det enkelte marked skrevet af Eksportrådets egne eksperter. De fleste analyser er gratis.

Desuden kan du også læse de seneste numre af Eksportnyt her.

Klik her for at komme til Markedsinformation

 

Eksporthåndbogen

Eksporthåndbogen er et online værktøj som tilbydes af Dansk Industri, der er ikke gratis adgang til håndbogen.

Greenland Business kan lave enkelte opslag i Eksporthåndbogen for små virksomheder i Grønland, og vi kan rådgive større virksomheder om hvorvidt de bør investere i håndbogen.

Kontakt Greenland Business og lav en aftale

 

Kultur og eksport

Executive planet

Executive Planet er en engelsksproget hjemmeside om forretnings-etikette rundt omkring i verden. 

Hver artikel er skrevet af folk som har været udstationeret i det pågældende land.

Hjemmesiden giver mange gode tips til hvordan man bør optræde i andre lande.

Klik her for at komme til executiveplanet.com

 

The Hofstede Centre

Et godt værktøj til at analysere kulturelle forskelle mellem forskellige lande. Her kan du gratis søge oplysninger om de fleste lande, og sammenligne dem på seks forskellige dimensioner. Der er også mulighed for tilkøb af ydelser, hvor du kan få lavet mere omfattende rapporter. 

klik her for at komme til hjemmesiden

 

Handelsstatistik

Grønlands Statistik - Udenrigshandel 

Grønlands Statistik udgiver løbende analyser af handelen mellem Grønland og resten af verden.

Ud over deres analyser, kan man også selv lave databasesøgninger i Statistikbanken.

Klik her for at komme til Udenrigsøkonomi

 

ITC - Market Analysis Tool

International Trade Centre har lavet denne omfattende database, med værktøjerne: Trade Map, Investment Map, Market Access Map og Standards Map.

Fuld adgang til databasen tilbydes gratis til en lang række små lande, herunder Grønland.

Klik her for at komme til ITC

 

TARIC

EU's integrerede tolddatabase, hvor man kan lave opslag på hvilke restriktioner forskellige lande har i deres adgang til det europæiske marked.

Her kan man også finde statistik over den import til EU, målt på de enkelte toldlinjer.

Klik her for at søge i TARIC databasen

 

Specifik søgning på virksomheder, markedssegmenter, mm.

Kompass

Global virksomhedsdatabase, hvor man kan søge oplysninger om mange millioner virksomheder i hele verden.

Man kan søge på mærke, sektor, land eller firmanavn. Et godt sted at starte, hvis man søger internationale partnere.

Klik her for at komme til Kompass

 

Euromonitor

Omfattende analyser af forbrugermarkeder i hele verden, indenfor alle sektorer.

Her kan man købe oplysninger om socio-økonomiske forhold, forbruger præferencer, virksomheder, brancher og meget mere.

Klik her for at komme til Euromonitor

 

Lovgivning

Grønlandsk lov

Eksportrelevant lovgivning

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 14. april 2015 om ind- og udførsel af varer

Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer

Landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter

 

Refusion af indførselsafgifter

Har man betalt indførselsafgift for nogle varer, som indgår i produktionen af et produkt som man eksporterer, kan man få refunderet beløbet fra skattestyrelsen.

Man kan endda opnå afgiftsfrihed på forhånd for varer man indfører, hvis de er bestemt for genudførsel.

Virksomheden skal forinden have etableret et kontrolsystem, således at skattestyrelsen har mulighed for at føre kontrol med ind- og ud-førsel af varene.

Enhver anmodning om fritagelse betinger , at der indsendes en konkret skriftlig ansøgning. (Der er ikke noget skema)

Ansøgningen skal indeholde den nødvendige dokumentation, herunder: beskrivelse af kontrolsystemet, beskrivelse af varens anvendelse i produktionen, dokumentation for produktionens størrelse, det indførtes andel i det udførte produkt, udførselsangivelser, kopi af eksporttilladelse, GER-nummerbevis, faktura, fragtbreve, mv.

Spørgsmål kan rettes til Skattestyrelsens Toldafdeling, som også modtager ansøgningerne.

website: www.aka.gl     email: customs@nanoq.gl 

 

Sulinal

Godsregistrering af ind- og udførsel af gods.

https://sulinal.nanoq.gl/

 

Skattestyrelsen

Indførselsafgifter, mm.

www.aka.gl

 

Dansk lov

Erhvervsjura

På Dansk Erhvervs hjemmeside kan du læse om dansk erhvervsjura, det kan være et godt sted at starte før du søger rådgivning fra juridiske eksperter.

Erhvervsjura omfatter blandt andet:

  • Aftaleret
  • Købeloven
  • Erstatning- og produktansvar
  • E-handels regler
  • Erhvervsjuridiske kontrakter og blanketter
  • Konkurrenceloven
  • Markedsføringsloven

Klik her for at komme til Dansk Erhvervs hjemmeside om Erhvervsjura

 

Veterinær- og fødevareområdet

Fødevarestyrelsen varetager en række opgaver på veterinær- og fødevareområdet i Grønland.

Klik her for Fødevarestyrelses oversigt over import og samhandel af fødevarer

 

Hjemtaget eller ej?

Generelt kan man sige, at veterinær- og fødevareområdet er hjemtaget for så vidt angår det grønlandske marked.

Når det kommer til eksport så ligger ansvaret for det meste hos Fødevarestyrelsen.

På Fødevarestyrelsens hjemmeside, kan du bl.a. læse hvilke områder Fødevarestyrelsen har ansvaret for og finde de gældende regler.

Klik her for at komme til Fødevarestyrelsens hjemmeside om lovstof for Grønland

 

Samhandelsstatus

I fødevarestyrelsens Restrikstionsbekendtgørelse afgøres det hvilke lande der har samhandelsstatus, og hvilke der ikke har (og derfor er 3. lande).

Der er striksere regler for 3. lande end for samhandelslande.

Grønland er et samhandelsland for så vidt angår fiskevarer, muslinger, mm.

Klik her for at se Restriktionsbekendtgørelsen

 

Autorisation til eksport

For at man kan eksportere visse fødevare fra Grønland til Danmark, skal eksporten ske fra en virksomhed i Grønland som er autoriseret af Fødevarestyrelsen i henhold til deres krav herom.

Det er en god ide, i hvert enkelt tilfælde, at kontakte Fødevarestyrelsen (eller lade Greenland Business gøre det), for at få afklaret kravene.

Man opnår autorisation fra Fødevarestyrelsen ved at indsende et ansøgningsskema, samt relevante tegninger og beskrivelser. 

Fødevarestyrelsen træffer afgørelse inden for 4 uger, med mindre der er tale om en særlig kompleks sag.

Man må ikke påbegynde sin fødevareaktivitet, før end Fødevarestyrelsen har meddelt at man har fået autorisation.

Der skal indhentes ny autorisation ved væsentlige ændringer af produktionen, mm.

Klik her for at læse Bekendtgørelse for Grønland om fødevarevirksomheder

Klik her for autorisationsvejledning

Klik her for at søge om autorisation hos Fødevarestyrelsen

 

Importør

For at man kan importere fødevarer til Danmark, skal der være en person eller virksomhed som foranstalter importen. Uanset om det er fra et samhandelsland eller 3. land.

Importøren er ansvarlig for, at de fødevarer, de indfører og omsætter, overholder EU-kravene og eventuelt nationale krav. Dette skal sikres med egenkontrol.

Importøren er ansvarlig for at fødevaresikkerheden er i orden, samt at holde sig orienteret om og overholde relevant dansk og EU lovgivning.

For at kunne blive registreret som importør skal personen eller virksomheden være hjemmehørende i Danmark, og så skal virksomheden først være autoriseret som fødevarevirksomhed. (se dog "samsending til private")

Det behøver ikke at være importøren selv som modtager og oplagrer varene, men den er ansvarlig for at procedurerne er i orden.

Importøren er ansvarlig for tilbagetrækning og eventuel destruktion af partier som ikke lever op til kravene for fødevaresikkerhed.

Klik her for at læse veterinærkontrolbekendtgørelsen

Klik her for at læse om registrering som importør

Klik her for autorisationsvejledning

 

Egenkontrol for importører

Egenkontrol omfatter forskellige krav, dels til at man har gode arbejdesgange, dels til at der skal føres et dokumenteret egenkontrolprogram.

Klik her for at komme til Vejledning 2012 - importørenes egenkontrol

 

Samsending til private

Man må gerne sende animalske fødevarer fra Grønland til private via en forening, det må ikke have karakter af detailhandel.

Dette undtager importøren fra kravet om at skulle være godkendt som fødevarevirksomhed, men den skal registreres til at håndtere indførsel.

Det skal dog anmeldes til fødevarestyrelsen at man har denne aktivitet, hver gang man modtager en forsendelse.

Klik her for at læse om privat indførsel 

(under "Indførsel af animalske produkter fra tredjelande" kan du finde de tilladte mængder)

Klik her for at læse veterinærkontrolbekendtgørelsen

 

EU lov

EU's liste over godkendte producenter

For at kunne opnå ret til at importere fødevare til EU, skal eksportøren være opført på EU's liste over godkendte producenter (Non-EU countries establishments).

Andre lande, f.eks. Island, bruger også opførsel på EU's liste som krav for at kunne opnå tilladelse til at importere fødevarer.

Klik her for at komme til EU's liste over godkendte producenter

 

Resuméer af EU-lovgivningen

EU udgiver resuméer af lovgivningen fordelt på emner, på deres lovgivningsportal EUR-lex.

Her kan du klikke dig frem til det resumé og den lovgivning der interesserer dig.

Klik her for at komme til oversigten over resuméer

 

Grønlands associering til EU / OLT / toldfri adgang til EU

Grønland trådte ud af EU samarbejdet i 1985. I den sammenhæng blev der indgået den såkaldte Associeringsaftale mellem Grønland og EU.

Herefter er Grønland omfattet af EU's ordning for Oversøiske Lande og Territorier (OLT). (jf. Lissabontraktaten artikel 204)

EU's ordning for OLT'er er reguleret EU's traktater, som senest blev konsolideret af Lissabontraktaten.

OLT'erne er reguleret af den "FJERDE DEL - DE OVERSØISKE LANDE OG TERRITORIERS ASSOCIERING".

Artikel 200 bestemmer at OLT'erne har toldfri adgang til EU.

Klik her for at læse den samlede traktattekst, eller på dansk i htmlPDF eller EU's Tidende

 

Fiskeripartnerskabsaftalen

Udover Associeringsaftalen, har Grønland et særligt fiskerisamarbejde med EU.

Det beskrives blandt andet i protokol nr. 34 til Lissabontraktaten.

 

Partnerskabsaftalen

Der er indgået en partnerskabsaftale med EU, hvorefter EU kan støtte bæredygtig udvikling i Grønland inden for en række sektorer.

Det har hidtil primært været brugt til at støtte uddannelsessektoren i Grønland.

1. januar 2014 trådte den nye udgave af partnerskabsaftalen i kraft, den løber frem til 31. december 2020.

klik her for at se partnerskabsaftalen

 

EUR-lex

Her kan du slå al EU lovgivning op, samt alt det relaterede materiale.

klik her for at komme til EUR-lex

 

ICC - Internationale Handelskammer

ATA Carnet

ATA Carnet er et slags pas for varer, en midlertidig indførselstilladelse (hvor man ikke betaler told) for varer som udføres igen inden for 12 måneder.

Her kan du se en video, som forklarer hvordan det fungerer:

https://www.youtube.com/watch?v=wwn5r9b0sNg 

 

Incoterms

Incoterms® reglerne er blevet en uundværlig del af sprogbrugen inden for international handel. De er blevet skrevet ind i salgskontrakter i hele verden, og de giver regler og vejledning til importører, eksportører, advokater, transportører, forsikringsselskaber og dem som studerer international handel.

 

Regler for alle typer transport

EXW Ex works

FCA Free Carrier

CPT Carriage Paid To

CIP Carriage and Insurance Paid To

DAT Delivered At Terminal

DAP Delivered At Place

DDP Delivered Duty Paid

 

Regler for transport til havs og indlands vandveje 

FAS Free Alongside Ship

FOB Free On Board

CFR Cost and Freight

CIF Cost, Insurance and Freight

 

Hjælp og vejledning

 

Grønlandske repræsentationer i verden

 

Grønlands Repræsentation i København

Postboks 1915
1023 København K
tlf. +45 3283 3800
fax +45 3283 3801

Journal@ghsdk.dk

Grønlands repræsentation i Bruxelles

Rue d'Arlon 73
B-1040 Brussels
Phone: 32 2233 0963
Fax: +32 2233 0966

stagiaire@nanoq.gl

Grønlands Repræsentation i Washington D.C.

Grønlands Repræsentation
3200 Whitehaven St. NW
Washington, D.C. 20008
Tel: +1 202 234 4300

inol@nanoq.gl

 

Eksport ud af Rigsfællesskabet

Danmarks Eksportråd er forpligtet til at yde samme service til virksomheder i hele Rigsfælleskabet. Grønlandske virksomheder kan derfor opnå samme hjælp som danske. Eksportrådet kan dog kun hjælpe med eksport ud af Rigsfælleskabet.

Standard taksten for Danmarks Eksportråds services er 945 kroner i timen, men de yder en række tilskud.

Du kan desuden bruge eksportstøtte fra Greenland Business til at dække egenfinansieringen.

 

GREENLAND VENTURE
Atuaruk
INNOVATION GREENLAND
Atuaruk
GREENLAND HOLDING
Atuaruk
GREENLAND BUSINESS A/S · Qullilerfik 2, 4. sal · Boks 608 · 3900 Nuuk · Grønland · Tlf: +299 342880 · Email: Info@innovation.gl · GER: 12 65 24 61
;